Privacybeleid

Privacybeleid van Transnational Blenders B.V.

Transnational Blenders B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het  bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van  persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat  gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van  persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke  rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de  website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen accepteert, plaatsen wij geen niet geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele  telefoon of tablet. Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze  gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen,  tenzij wij op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben  voorzien. 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die geldt bij het  bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 - Definities 

1. Website (hierna: ''Website'') Transnational Blenders B.V. (https://www.tnb.nl/home/

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: ''de  verantwoordelijke''): Transnational Blenders B.V., gevestigd aan de Wieldrechtseweg 37,  3316 BG Dordrecht. KvK-nummer: 23066083 

Artikel 2 - Toegang tot de website 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de  gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor eigen commerciële, politieke of  reclamedoeleinden, alsmede voor eventuele commerciële aanbiedingen, met name  ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 - Inhoud website 

Alle merken, beelden, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde beelden),  videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de  werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website  worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of  een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de controller, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk  optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming,  noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.  

Artikel 4 - Beheer van de website 

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te  allen tijde: 

  • De toegang tot de website opschorten, onderbreken, beperken of weigeren  voor een bepaalde categorie bezoekers; 
  • Verwijder alle informatie die de werking van de website kan verstoren of in strijd is  met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette;
  •  De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren. 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden 

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of  onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de  functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de  wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te  nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen  op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke  informatie u zoekt. 

2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor juridische procedures  die tegen u worden ingesteld: 

  • Wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten 
  • Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid 

3. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur  oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich  onthouden van elke verdere (rechts)actie tegen de beheerder. 

4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil  vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende  schade van u (terug) te vorderen. 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens 

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Transnational Blenders B.V. 

2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene") 

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden  geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een  identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke  elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,  economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de  verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie  met u te onderhouden en eventueel om uw bestellingen te verwerken. Ze worden  opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub B GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie  over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn  persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op: mailto:privacy@enviem.nl 

3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (via de  kopie ID-app van de Nederlandse overheid), waarop u uw handtekening zet en het adres  vermeldt waarop wij u kunnen bereiken. 

4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord. 

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee  maanden worden verlengd. 

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen 

1. In geval van overtreding van enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt  verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verantwoordelijke voor de verwerking  verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze na een uitdrukkelijk en  gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten aan hem worden verstrekt, waarna deze  persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid  vallen. 

2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal  de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte  karakter ervan aangeven. 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen 

1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controller. Als u deze niet (meer)  wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail op het volgende adres: mailto:privacy@enviem.nl 

2. Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële  doeleinden. 

3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website op persoonsgegevens van andere  betrokkenen stuit, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of  elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De  verantwoordelijke voor de verwerking is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk. 

Artikel 10 - Dataretentie 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies 

1. Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf  van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij een  bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het stelt ons in staat ons aan  te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer  u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door verder te gaan  op onze website gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier  toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden. 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

  • Functionele cookies: zoals sessie- en aanmeldingscookies om sessie- en  aanmeldingsinformatie te verzamelen. 
  • Anonieme Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan  onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo  kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze  bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk  apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden. 

3. Wij gebruiken geen andere cookies dan hierboven vermeld. 

4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden  op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies  voor elk elektronisch apparaat nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en post/cookies#faq 

Artikel 12 - Aangeboden beeldmateriaal en producten
U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze  website. 

Artikel 13 - Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het  arrondissement waar de verantwoordelijke voor de verwerking gevestigd is, is bij uitsluiting  bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, tenzij een wettelijke  uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 - Contact 
Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met privacy@enviem.nl